Algemene voorwaarden

Contact

Artikel 1. Antonia Advocaten en Mediators

Antonia Advocaten en Mediators is een eenmanszaak, gedreven door mevrouw mr. M.P. de Koning. De eenmanszaak is gevestigd te Deventer. Antonia Advocaten en Mediators stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Antonia Advocaten en Mediators gegeven opdrachten, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Antonia Advocaten en Mediators, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 1 BW.

Artikel 3. Opdracht

3.1 Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan Antonia Advocaten en Mediators te zijn verleend, d.w.z. dat de cliënte er mee instemt dat Antonia Advocaten en Mediators de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers.

3.2 Antonia Advocaten en Mediators is gerechtigd bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht, wanneer Antonia Advocaten en Mediators dat nuttig of noodzakelijk acht, niet tot haar organisatie behorende derden in te schakelen.

3.4 Antonia Advocaten en Mediators zal in het in het vorige lid bedoelde geval de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij het inschakelen van die derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met de opdrachtgever, behoudens voor zover het gaat om de inschakeling van procureurs c.q. deurwaarders. De aansprakelijkheid van Antonia Advocaten en Mediators voor tekortkoming van deze derden is uitgesloten.

3.5 Antonia Advocaten en Mediators aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4. Declaratie

4.1 Facturering van de werkzaamheden vindt periodiek plaats overeenkomstig het uurtarief van de bij de uitvoering betrokken personen, zoals dat uurtarief geldt op het moment van uitvoering van de werkzaamheden.

4.2 Antonia Advocaten en Mediators is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks aan te passen.

4.3 Verschotten, zijnde de kosten die niet zijn verwerkt in de tarieven van Antonia Advocaten en Mediators, waaronder (doch niet beperkt tot) procureurskosten, griffiekosten, kosten van opvragen uittreksels, koerierskosten en vertaalkosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.
4.4 Antonia Advocaten en Mediators is gerechtigd om aan de opdrachtgever voorschotten in rekening te brengen en zal eerst met de werkzaamheden aanvangen nadat het eerste voorschot is ontvangen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.5 Alle declaraties zullen worden verhoogd met 21% BTW.

4.6 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de declaratie aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 21 dagen na factuurdatum.

4.7 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de verschotten en kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

4.8 Indien een declaratie ondanks herhaalde aanmaning niet wordt voldaan, kan Antonia Advocaten haar werkzaamheden opschorten. Antonia Advocaten is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden op genoemde grond.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid van Antonia Advocaten en Mediators voor schade jegens de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door Antonia Advocaten en Mediators gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

5.2 Indien en voor zover in enig geval de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Antonia Advocaten en Mediators beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan Antonia Advocaten en Mediators is betaald.

5.3 Iedere aanspraak van de opdrachtgever vervalt twaalf maanden nadat de werkzaamheden waarop deze aanspraak betrekking heeft, zijn verricht.

Artikel 6. Toepasselijk recht

6.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en Antonia Advocaten en Mediators is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Klachten als bedoeld in artikel 1 van de kantoorklachtenregeling van Antonia Advocaten en Mediators die na behandeling niet zijn opgelost zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, onverminderd de bevoegdheid van Antonia Advocaten en Mediators om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Icon Mediation Pjfpaiugv1qblnettuahpxrzzi2s4tiho63r5qm43o

Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over een arbeidsrechtelijke kwestie?

Neem dan gerust contact op met 
Antonia Advocatuur & Mediation.
Bel 0570 61 91 55 of vul het contactformulier in.

Wat zeggen onze cliënten over Antonia

"Ik heb de dienstverlening ervaren als prettig, compleet en adequaat. Ik heb het gevoel gehad dat er echt gezocht is naar mijn vragen en knelpunten en dat daar gerichte en passende antwoorden bij zijn gezocht."
“Als werkgever is het prettig om in een vertrouwde onafhankelijke omgeving periodiek je organisatieontwikkelingen te spiegelen aan een deskundige op het gebied van het arbeidsrecht. Marion is, los van haar deskundigheid, voor ons een bewuste keus aangezien bij haar een casus een naam heeft en geen nummer. Want arbeidsrecht gaat over mensen.”
“Jullie zijn een fantastisch advocatenkantoor en iedereen die ik spreek wordt hiervan op de hoogte gebracht. Hartelijk dank voor de professionele aanpak en vriendelijkheid. Ik ben jullie zeer dankbaar!”
"Voortvarend, alert, betrokken, creatief en met het nodige geduld. Op grond van mijn ervaring met Antonia denk ik 'mijn' advocatenkantoor gevonden te hebben."
"Een ontslagprocedure is voor alle partijen, werknemer en werkgever, een belastend traject in vele opzichten. Marion Bökkerink en haar collega's hebben ons in het hele traject van goed advies voorzien met een duidelijk oog voor de menselijke kant van de zaak. Doortastend optreden zorgde voor snelle en correcte afhandeling van zaken, waardoor onze blik weer geheel op de toekomst kon worden gericht!"
"Ik heb Antonia Advocaten ervaren als professionals, die zowel de persoonlijke als zakelijke kant voor en van de cliënt ter harte neemt. Er wordt door Antonia Advocaten voldoende ruimte geboden voor eigen inbreng en met respect behandeld. Enkele woorden die wat mij betreft de ervaren dienstverlening weergeven zijn: flexibel, transparant, respect, to the point, zorgvuldig."
"Als je een mediator nodig hebt, dan zit je in een zeer onplezierige situatie. Dan is het fijn om iemand te treffen die zonder oordeel naar je luistert, samenvat en de kern weet te pakken. Marion is integer, transparant en duidelijk in haar communicatie. Ze heeft oog voor de mens achter het conflict en de betekenis die zo iets ingrijpends heeft voor de betrokkenen. Dit alles heeft eraan bijgedragen dat ik weer verder kan."
Scroll naar top