Privacy statement Antonia Advocatuur & Mediation

Contact

De door Antonia Advocatuur & Mediation in het kader van de uitoefening van haar diensten ontvangen persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Met dit privacy statement voldoet Antonia Advocatuur & Mediation aan haar uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) voortvloeiende informatieverplichting jegens de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt (de betrokkenen).

Verwerkingsverantwoordelijke, grondslagen en doeleinden

Antonia Advocatuur & Mediation is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die zij ontvangt. De persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de (voorgenomen) uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene/cliënt, in het kader van een wettelijke plicht (waaronder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme, Wwft) en/of ten behoeve van een gerechtvaardigd belang van Antonia Advocatuur & Mediation.

In specifieke gevallen zal voor een verwerking vooraf toestemming worden gevraagd aan de betrokkene. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, echter zonder dat dat afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die voor de intrekking op basis van de toestemming al heeft plaatsgevonden.

De verwerking vindt plaats voor met name de navolgende doeleinden:

• het verlenen van juridische diensten, zoals het geven van advies, het opstellen
van contracten en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
• het innen van declaraties;
• het doorverwijzen; en
• het voldoen aan verplichtingen uit wet- en regelgeving, zoals de Wwft maar ook
beroepsregels.

Om de dienstverlening van Antonia Advocatuur & Mediation te kunnen uitbreiden en verbeteren, worden de persoonsgegevens ook verwerkt voor de navolgende doeleinden:

• marketing- en communicatieactiviteiten;
• ter verbetering van de dienstverlening (bijvoorbeeld door klanttevredenheidsonderzoek);
• werving en selectie (sollicitaties).

Soorten persoonsgegevens

Antonia Advocatuur & Mediation verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkenen vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

• basisinformatie, zoals titel, voor- en achternaam, geslacht, functie en de
organisatie waar de betrokkene werkt;
• contactgegevens, zoals postadres, telefoonnummer en e-mailadres;
• bankrekeningnummer;
• bij de Kamer van Koophandel geregistreerde gegevens;
• alle overige persoonsgegevens die Antonia Advocatuur & Mediation met name in het kader van de uitvoering van de dienstverlening, ontvangt van (of over) de betrokkenen;
• in voorkomende gevallen: identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat; en
• in voorkomende gevallen: sollicitatiebrieven en CV’s.

Antonia Advocatuur & Mediation verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens omdat deze: door de betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen (waaronder wederpartijen) kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen (bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel) bekend zijn geworden.

De verstrekking van de bovengenoemde categorieën persoonsgegevens zijn, met uitzondering van de laatste categorie, een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst van opdracht met Antonia Advocatuur & Mediation te kunnen sluiten.

Verstrekking aan derden

Antonia Advocatuur & Mediation deelt persoonsgegevens alleen met derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten en verder met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Persoonsgegevens worden, onder deze voorwaarde, verstrekt aan de volgende categorieën van ontvangers:
• wederpartijen;
• waarnemend advocaat;
• andere advocaten of notarissen;
• rechtscolleges;
• deurwaarders;
• deskundigen;
• toezichthouders (in geval van een verplichting die voortvloeit uit wet- of (beroeps)regelgeving);
• leverancier(s) van Antonia Advocatuur & Mediation op het gebied van IT en accountancy.

Voor zover een derde te beschouwen is als een verwerker in de zin van de AVG, dan heeft Antonia Advocatuur & Mediation een verwerkersovereenkomst met die partij gesloten, waarmee de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de persoonsgegevens is gewaarborgd.

Beveiliging persoonsgegevens

Antonia Advocatuur & Mediation hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
Antonia Advocatuur & Mediation heeft, in het kader van de bescherming van persoonsgegevens, met haar IT- leverancier in een verwerkersovereenkomst afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

Antonia Advocatuur & Mediation bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

De volgende wettelijke termijnen zijn van toepassing:

Verjaringstermijn rechtsvordering opvragen van stukken5 jaar na einde bemoeienis met de zaak
Bewaartermijn van administratieve gegevens7 jaar
Bewaartermijn gegevensdragers7 jaar
Bewaartermijn op grond van de AWR (algemene wet inzake rijksbelastingen)7 jaar
Neerlegging van de praktijk5 of 20 jaar
Verjaringstermijn voor beroepsfouten5 of 20 jaar

Door Antonia Advocatuur & Mediation ontvangen persoonsgegevens die niet dienen te worden bewaard in het kader van een wettelijke plicht noch ter uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld in geval van een sollicitatie zonder vervolg of een eenmalige vraag of melding), worden maximaal 1 jaar bewaard.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of tot intrekking van een eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Antonia Advocatuur & Mediation aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Antonia Advocatuur & Mediation
Pontsteeg 22
7411 KR Deventer
info@antonia-advocaten.nl
0570 61 91 55

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de wijze waarop Antonia Advocatuur & Mediation uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u zich (eveneens) wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks en sociale media buttons naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden en de wijze waarop derden met uw privacy omgaan.

Cookies

Antonia maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een browser op uw apparaat wordt opgeslagen en zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt. Bij het eerste bezoek aan de website wordt u geïnformeerd over de cookies en vragen wij indien noodzakelijk toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt het gebruik van cookies blokkeren via de instellingen van uw browser Dat kan van invloed zijn voor het functioneren van de website.

Vragen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen via de hierboven genoemde contactgegevens.

Versie en aanpassing privacy statement

Antonia Advocatuur & Mediation heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Antonia Advocatuur & Mediation gepubliceerd. Raadpleeg deze daarom met regelmaat.
Dit privacy statement is voor het laatst op 5 oktober 2021 vastgesteld.

Icon Mediation Pjfpaiugv1qblnettuahpxrzzi2s4tiho63r5qm43o

Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over een arbeidsrechtelijke kwestie?

Neem dan gerust contact op met 
Antonia Advocatuur & Mediation.
Bel 0570 61 91 55 of vul het contactformulier in.

Wat zeggen onze cliënten over Antonia

"Ik heb de dienstverlening ervaren als prettig, compleet en adequaat. Ik heb het gevoel gehad dat er echt gezocht is naar mijn vragen en knelpunten en dat daar gerichte en passende antwoorden bij zijn gezocht."
“Als werkgever is het prettig om in een vertrouwde onafhankelijke omgeving periodiek je organisatieontwikkelingen te spiegelen aan een deskundige op het gebied van het arbeidsrecht. Marion is, los van haar deskundigheid, voor ons een bewuste keus aangezien bij haar een casus een naam heeft en geen nummer. Want arbeidsrecht gaat over mensen.”
“Jullie zijn een fantastisch advocatenkantoor en iedereen die ik spreek wordt hiervan op de hoogte gebracht. Hartelijk dank voor de professionele aanpak en vriendelijkheid. Ik ben jullie zeer dankbaar!”
"Voortvarend, alert, betrokken, creatief en met het nodige geduld. Op grond van mijn ervaring met Antonia denk ik 'mijn' advocatenkantoor gevonden te hebben."
"Een ontslagprocedure is voor alle partijen, werknemer en werkgever, een belastend traject in vele opzichten. Marion Bökkerink en haar collega's hebben ons in het hele traject van goed advies voorzien met een duidelijk oog voor de menselijke kant van de zaak. Doortastend optreden zorgde voor snelle en correcte afhandeling van zaken, waardoor onze blik weer geheel op de toekomst kon worden gericht!"
"Ik heb Antonia Advocaten ervaren als professionals, die zowel de persoonlijke als zakelijke kant voor en van de cliënt ter harte neemt. Er wordt door Antonia Advocaten voldoende ruimte geboden voor eigen inbreng en met respect behandeld. Enkele woorden die wat mij betreft de ervaren dienstverlening weergeven zijn: flexibel, transparant, respect, to the point, zorgvuldig."
"Als je een mediator nodig hebt, dan zit je in een zeer onplezierige situatie. Dan is het fijn om iemand te treffen die zonder oordeel naar je luistert, samenvat en de kern weet te pakken. Marion is integer, transparant en duidelijk in haar communicatie. Ze heeft oog voor de mens achter het conflict en de betekenis die zo iets ingrijpends heeft voor de betrokkenen. Dit alles heeft eraan bijgedragen dat ik weer verder kan."
Scroll naar top