ACT “NOW”

20 april 2021
ACT “NOW”!
But think it through before you do..
Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Op 31 maart 2020 zijn de belangrijkste voorwaarden voor de toepassing van de Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. NOW is een verstrekkende noodmaatregel die makkelijk toegankelijk is. De verwachting is dat veel ondernemers hiervan gebruik zullen gaan maken. Voorzichtigheid is wel geboden. Daar waar u aan de voorkant snel en gemakkelijk op voorschotbasis in aanmerking kunt komen voor deze subsidie, kan de regeling achteraf bij de definitieve toekenning anders uitpakken.  Een korte samenvatting van deze regeling:
 
Aanspraak
 1. U komt in aanmerking voor NOW als u gedurende drie maanden ten minste 20% omzet verliest. De subsidie bedraagt maximaal 90 % van de loonsom, afhankelijk van de omvang van de omzetdaling;
 2. Aanvragen kunnen vanaf 6 april 2020 tot 31 mei 2020 worden ingediend;
 3. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.
Koolmees heeft aangegeven dat, gelet op de acute terugval,  gekozen is voor een snelle en generieke regeling, in plaats van voor een specifieke en waterdichte regeling. Dat dat wel de nodige risico’s met zich meebrengt, zien wij bij de regels met betrekking tot de bepaling van de 2 variabelen van deze regeling, de loonsom en de omzetdaling.
 
Omzetdaling
 1. De daling moet conform jaarrekeningenrecht worden bepaald;
 2. De daling wordt berekend ten opzichte van 25% van de totale omzet uit 2019, vergeleken met de omzet over 3 aaneengesloten maanden vanaf of 1 maart 2020 (of 1 april of 1 mei 2020, werkgever mag ingangsdatum kiezen);
 3. Omzetdaling wordt op concernniveau berekend;
 4. Binnen 24 weken na afloop van de NOW periode, moet de werkgever vaststelling van de subsidie aanvragen. Hiervoor is in beginsel een accountantsverklaring vereist.
Loonbegrip
 1. Het SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de eigen werknemers, ook flex;
 2. Deze loonsom wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020 zoals bekend bij de Belastingdienst;
 3. Een toeslag van 30% (pensioenpremie, verzekeringspremies, opbouw vakantiegeld).
Berekening Subsidie
Op basis van de aanvraag wordt binnen 2 tot 3 weken een voorschot verstrekt van 80% op de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt de subsidie definitief toegekend op basis van nacalculatie:
% werkelijke omzetdaling x loonsom 1 maart 2020 – 31 mei 2020 x 1,3 x 0,9
Let op! Bij een lagere loonsom kan de subsidie dalen, bij een hogere loonsom kan de subsidie niet worden verhoogd.
 
 
Overige belangrijke voorwaarden en verplichtingen werkgever op grond van NOW
 1. Werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
 2. Er geldt een verbod tot het indienen van een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen;
 3. Ontslagaanvraag ingediend na 18 maart 2020 moet 5 dagen na inwerkingtreding van de NOW ingetrokken worden bij UWV.
 4. Sanctie bij niet of niet tijdige intrekking van de ontslagaanvraag is korting en correctie op de hoogte van de subsidie.
Heeft u nog vragen over deze regeling of over het arbeidsrecht in het algemeen? Neemt u gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.
Scroll naar top