Breaking News! Een ingrijpende hervorming op de arbeidsmarkt: (fors) minder flex

03 juni 2021
Op 2 juni 2021 heeft de SER zijn  ontwerpadvies gepresenteerd. De SER adviseert het nieuwe kabinet fors te investeren in brede welvaart: in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat.
De SER (Sociaal Economische Raad) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. In de SER werken de sociale partners (vakbonden en  werkgeversorganisaties)  en onafhankelijke kroonleden samen. Adviezen van de SER zijn in het verleden van wezenlijke invloed geweest op politieke beleidskeuzes.
Kort gezegd komt het SER-advies ten aanzien van de arbeidsmarkt er op neer dat gepleit wordt voor meer zekerheid voor werknemers. De SER adviseert o.a.:
  1. Het afschaffen van oproep (incl.nuluren)contracten (uitzondering: studenten en scholieren);
  2. Een minimaal tarief voor ZZP’ers;
  3. ZZP’ers die minder dan € 30-35,00 per uur verdienen, kunnen een arbeidscontract claimen;
  4. Van uitzendkrachten mag alleen gebruik worden gemaakt bij ‘piek en ziek’;
  5. Uitzendkrachten mogen maximaal 3 jaar via het uitzendbureau voor een zelfde werkgever werken;
  6. Uitzendkrachten moeten vanaf het eerste moment exact dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als de medewerkers die bij het bedrijf zelf in dienst zijn.
Deze adviezen hebben de bedoeling meer gelijkheid, zekerheid en inclusiviteit voor werknemers te bewerkstelligen. Dat alle werknemers ‘erbij horen’ en gelijke kansen hebben.
Ik denk zeker dat het goed is dat kritisch naar de flexibele arbeidsverhoudingen wordt gekeken. De SER is van mening dat de mate van ‘flex’ in Nederland doorgeschoten is. Nergens in Europa zijn er zoveel (onderbetaalde) ZZP’ers en nulurencontracten. In het NOS journaal kwam ook het voorbeeld naar voren van de medewerker die al 17 jaar via het uitzendbureau bij hetzelfde bedrijf werkt. Wat voor hem betekent dat hij bepaalde toeslagen niet heeft, geen kerstpakket krijgt, en een enorm pensioenverschil van – naar zijn zeggen – € 1.500 netto.  Maar voor dat alles heeft hij geen bestaanszekerheid, zoals zijn collega’s met een vast contract dat wel hebben.Tegelijkertijd betekent dit voor werkgevers meer verplichtingen. Uitzendkrachten worden (nog) duurder. Er zijn minder mogelijkheden voor een flexibele schil, die in vele branches onontbeerlijk zijn. Daarenboven is het streven van de SER dat er sneller sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd. Waar ook allerlei bijkomende verplichtingen aan zijn verbonden, bv de loondoorbetaling bij ziekte en intensieve re-integratieverplichtingen bij langdurige ziekte. (Naar mijn mening is het hoog tijd dat dáár eens naar gekeken wordt, maar dat terzijde.)
 
De voorzitter van de VNO-NCW (Ingrid Thijssen) vertelt bij EenVandaag dat de werkgeversorganisaties binnen de SER 90% van de werkgevers in Nederland vertegenwoordigen, en dat deze adviezen door de achterban breed gedragen worden. Ook zij willen graag nieuwe zekerheden creëren op de arbeidsmarkt, zo geeft Thijsen aan. Hoe denkt u daarover?
 
Uiteraard houden wij u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte. Via deze column, maar ook op onze website en Linkedin. Mocht u vragen hebben over dit advies, of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, neemt u gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
Scroll naar top